เว็บไซต์รับสมัคร https://sites.google.com/js.ac.th/rjs

ประกาศโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔