ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565
ห้องเรียนทั่วไประดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565
แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ