ประกาศเรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ปกครอง หรือชื่อนักเรียน
2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
รายละเอียดรูปแบบวิธีการส่งเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณครูที่ปรึกษาครับ