ประวัติโรงเรียนวันจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

            เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง นางสาวเลี่ยม สุขะพานิช ได้บริจาคเงิน  250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาท) สร้างอาคารเรียนชั้นเดียวพร้อมครุภัณฑ์ มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2502 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ท่านหมื่นศุขประสารราษฎร์ (ป้าน ศุขะพานิช) บิดาผู้วายชนม์โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ตั้งอยู่วัดจันทราวาส ถนนบริพัตร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และปี พ.ศ. 2509 ก็ได้บริจาคเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท) สมทบสร้างต่อเติมอาคารเรียนอีก 4 ห้องเรียน เพื่อให้เพียงพอแก่การรับนักเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีตราประจำโรงเรียนเป็นอักษรย่อว่า ศปร. ส่วนการปักเสื้อที่หน้าอกชุดเครื่องแบบนักเรียนใช้อักษรว่า พ.บ.17 ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายศรศิลป์ ชาญใช้จักร

ปี พ.ศ. 2513

ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียนแบบ 017 เพิ่มอีก 1 อาคาร

ปี พ.ศ. 2515

นายจินดา  พรรณรายณ์ ได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ให้อีก 1 อาคาร เป็นอนุสรณ์แด่ นางริ้ว พรรณรายณ์ ภรรยาผู้วายชนม์เรียกว่า “อาคารพรรณรายณ์”

ปี พ.ศ. 2520

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จัดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2520 เป็นต้นมา